REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY RECA POLSKA SP Z O.O.

I. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, prowadzony jest przez spółkę prawa handlowego będącą Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego działającym pod firmą: RECA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzce ul. Warszawska 67, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000118706, będącą płatnikiem VAT, (NIP 6772041663, REGON 351431001), o kapitale zakładowym 1.000.000 złoty, zwaną dalej w treści niniejszego Regulaminu - Sprzedającym,

2. Sklep internetowy działa pod adresem shop.reca.pl i stanowi platformę do składania zamówień i dokonywania zakupów Towarów tylko i wyłącznie dla klientów Reca Polska Sp. z o.o., będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego działającymi pod własną firmą, zwanych dalej w treści niniejszego Regulaminu - Kupującym.

3. Sklep internetowy shop.reca.pl nie stanowi platformy do sprzedaży Towarów i nie prowadzi sprzedaży swoich Towarów Konsumentom czyli osobom fizycznym nie będącymi Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, wobec czego do niejszego Regulaminu nie ma zastosowania ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. 1.      Sprzedawca – osoba prawa, spółka prawa handlowego, będąca Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego działającym pod firmą: Reca Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzce, 32-086 Węgrzce ul. Warszawska 67;
 2. 2.      Kupujący - wyłącznie Klient Reca Polska Sp. z o.o. Będący również Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego i nie będący Konsumentem, który nabywa Towar tylko dla celów bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą
 3. 3.      Towar - produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży na platformie sprzedażowej shop.reca.pl
 4. 4.      Handlowiec - pracownik reprezentujący Sprzedawcę, czyli Reca Polska Sp. z o.o, za którego pośrednictwem Kupujący zamawia Towar
 5. 5.      Sklep internetowy- platforma do składania zamówień Towarów przez Kupującego drogą online na stronie shop.reca.pl
 6. 6.      Reklamacja - zawiadomienie Handlowca lub centrum obsługi klienta Sprzedawcy przez Kupującego o wadzie Towaru lub uszkodzeniu powstałym w wyniku transportu.
 7. 7.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. 8.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Reca Polska
 9. 9.      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. 10.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. 11.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. 12.    Minimum logistyczne – minimalna wartość pieniężna odpowiadająca zamówionemu przez kupującego towarowi zadeklarowana na jednym zamówieniu.

III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy sprzedażowej dostępnego pod adresem shop.reca.pl

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

3.1  Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy sprzedażowej;

3.2  Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platformy sprzedażowej;

3.3  Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Platformy sprzedażowej;

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu shop.reca.pl

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, klauzula RODO

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego podczas rejestracji klienta na platformie sprzedażowej.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu w szczególności jego postanowień dotyczących ochrony danych osobowych  oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych kupujących  dla celów marketingowych.

5. Sprzedawca oświadcza, iż dane osobowe kupujących są chronione przez sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów dyrektywy RODO o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody kupującego.

6. Dane kupującego  zostaną niezwłocznie usunięte na jego żądanie z bazy danych sprzedawcy.

7. Sprzedający oświadcza, iż będzie przechowywał dane osobowe kupujących z najwyższą starannością, w szczególności zapewni ich ochronę za pomocą systemów komputerowych do tego przeznaczonych.

8. Kupujący ma prawo żądać sprostowania swoich danych i wglądu do nich oraz ma prawo sprzeciwiać się ich przetwarzaniu.

9. Wszystkie oświadczenia kupującego dotyczące danych osobowych mogą być składane pisemnie lub na adres mailowy reca@reca.pl

10. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:

10.1 podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

10.2 dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących sklepu internetowego,

10.3 dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu shop.reca.pl, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową shop.reca.pl, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.1  Przedmiotu zamówienia,

4.2  Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

5. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

VI. Ceny Towarów:

1. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego shop.reca.pl Towarów jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. Do ceny ostatecznej, widniejącej w koszyku, zawsze należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT czyli cena ostateczna zawsze zostaje powiększona o należną obowiązującą stawkę podatku VAT i staje się ceną brutto.

2. Sprzedający informuje, iż ceny widniejące na stronie internetowej platformy shop.reca.pl, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową a nie ofertę w rozumieniu art. 66  kodeksu cywilnego jak również nie są ofertą złożoną w postaci elektronicznej.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych bądź zmiany cenników sprzedażowych.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów prezentowanych na stronie platformy sprzedażowej shop.reca.pl, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostępność Towarów prezentowana na stronie sklepu internetowego/platformy shop.reca.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego.

6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności dat lub godzin wpływania potwierdzonych zamówień danego dnia na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży, za cenę określoną daną promocją.

VII. Zamówienia:

1. Zamówienia w sklepie internetowym/platformie shop.reca.pl Kupujący może składać wyłącznie po uprzednim:

1.1  dokonaniu akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i polityki prywatności

1.2  dokonaniu poprawnej rejestracji - wypełniając formularz na stronach platformy shop.reca.pl.

2. Podczas rejestracji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i firmowych: niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

3. Minimum logistyczne składanego zamówienia nie może być niższe niż 250 PLN

4. Umowa uważana jest za zawartą  z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Kupującego poprzez otrzymanie od Sprzedającego maila pt. „Nowe zamówienie nr …” czyli jako e-maila zawierającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

VIII. Formy płatności:

1. Zamówienia Kupującego wprowadzone poprzez sklep internetowy/platformę otrzymują takie same warunki płatności, znane już Kupującemu a wynikające z indywidualnych przyznanych mu warunków handlowych.

2. Za moment dokonania płatności za Towar uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową obowiązującą wraz z podatkiem VAT wynikającym z faktury, będącą wynikową ceny zakupu Towarów powiększoną o koszty transportu lub dostawy oraz koszty ewentualnych innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z Towarem.

IX. Warunki dostawy:

1. Zamówione drogą online Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Towar, Sprzedający może zrealizować zamówienie na poszczególne Towary w różnych terminach.

3. Towar zostanie przesłany przez Sprzedającego za pośrednictwem wybranego przezeń spedytora do miejsca wskazanego przez Kupującego, w dniu roboczym, w szacunkowych godzinach od 8.00 do 16.00. Czas dostawy może ulec zmianie przy zaistniałych okolicznościach niezależnych od Sprzedającego

4. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniana przez Kupującego do odbioru Towaru sprawdza przesyłkę i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu Towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez spedytora i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia Towaru należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu reklamacji zobowiązany jest posiadać kurier spedytora), zawierający opis uszkodzenia.

6. W momencie przyjęcia Towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór zaś w przypadku przyjęcia Towaru wraz z protokołem uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt do centrum obsługi klienta Sprzedającego bądź Handlowca.

7. Do 31.08.2019 Koszt dostawy Towaru zakupionego na platformie sprzedażowej, do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Kupującego pokrywa Sprzedający.

X. Reklamacje ilościowe lub wynikające z jakości zakupionych Towarów.

1. Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego /platformy shop.reca.pl są fabrycznie nowe, kompletne oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo instrukcje obsługi, konserwacji i atesty.

2. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi są ograniczone poprzez prawo Sprzedającego do niepodważalnej i ostatecznej decyzji odnośnie wyboru sposobu rozpatrzenia każdej reklamacji z tytułu rękojmi.

3. Jeżeli Kupujący używał Towar w sposób niewłaściwy, niezgodny z przeznaczeniem, lub uszkodził go, to odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi i gwarancji jest wyłączana.

XI. Reklamacje i zwroty:

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie późniejszym po odbiorze, Kupujący winien postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w punktach poniżej.

2. Po odbiorze Towaru, Kupujący niezwłocznie go sprawdzi, a w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem lub fakturą, niekompletności, ubytku lub uszkodzenia Towaru zgłosi ten fakt Handlowcowi lub centrum obsługi klienta Sprzedawcy w terminie do 5 dni od dnia odbioru Towaru (pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi).

3. W przypadku uszkodzonego Towaru zostanie on odebrany od Kupującego przez spedytora wskazanego przez Sprzedającego na podstawie pisemnego zlecenia Reca Polska w oparciu o „Formularz Zwrotu Towaru”. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu przez Reca Polska i Kupującego, możliwe jest odebranie Towaru przez handlowca. Kupujący nie może odesłać Towaru i jest zobowiązany do jego przechowywania do czasu odbioru przez spedytora lub Handlowca.

4. Prawidłowo wypełniony „Formularz Zwrotu Towaru” jest jedynym dokumentem uprawniającym do zwrotu Towaru w przypadkach reklamacji Towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w dostawie. Potwierdzeniem dokonania zwrotu Towaru jest:

4.1  W przypadku odbioru przez spedytora potwierdzony przez Sprzedającego list spedycyjny

4.2  W przypadku odbioru przez Handlowca podpis na „Formularzu Zwrotu Towaru” potwierdzający odbiór zwrotu przez Handlowca.

4.3  W przypadku zwrotu Towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w dostawie, prawidłowy Towar, jeśli jest to konieczne, zostanie przekazany Klientowi za pośrednictwem Handlowca lub wybranego przez Sprzedającego Spedytora.

5. Zwroty wynikające z błędnie skonstruowanego zamówienia bądź będące zwrotami w wyniku odstąpienia od umowy kupujący odsyła na swój koszt do magazynu głównego mieszczącego się w Wels pod adresem Boschstraße 37; 4600 Wels po uprzednim pisemnym poinformowaniu sprzedającego droga elektroniczną wysyłając informacje pod adres e-mail reca@reca.pl.

XII. Promocje

Akcja promocyjna „Prezenty od RECA” obowiązuje w RECA eShop od 01.11.2022 do 16.12.2022 lub do wyczerpania zapasów. Aby klient mógł wziąć udział w akcji promocyjnej i otrzymać prezent powinien w czasie jej trwania dokonać łącznych zamówień na platformie zakupowej Reca eShop za minimum:

- 1900 PLN - aby otrzymać w prezencie klocki LEGO Ładowarka teleskopowa

 Kupujący może otrzymać tylko jeden produkt gratisowy. Z akcji promocyjnej dany klient może skorzystać tylko jeden raz. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez RECA Polska Sp. z o.o. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

XIII. Postanowienia końcowe:

1. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii Towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego/platformy a wyglądem Towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru Towaru, proporcje Towaru, itp.) w związku, z czym wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów zawartych na platformie. Prezentowane zdjęcia maja charakter poglądowy

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego/platformy shop.reca.pl Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami Towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie reklamy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności przepisy o rękojmie za wady fizyczne rzeczy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu

5. Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej umowy, będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący korzystający ze strony sklepu internetowego/platformy ma zakaz umieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

7. Sprzedający Reca Polska Sp. z o.o. w Węgrzcach zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Reca Polska Sp. z o.o.

8. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.